Ingformation

题名:「链接」    部门:设计(插图)
                           石川县立寺井高级中学 3年    坂下 智美

题名:「白天的胡同       部门:绘画(油画)
                           石川县立寺井高级中学 3年    冈部 美智子

题名:「临 传山      部门:书
                            私立立命馆初级中学高级中学 3年    小林 未怜


日本方面 优秀作品的青少年介绍

石川县立寺井高级中学 2年
本藏 贵典

题名:「转世」
部门:设计(计算机图解)

石川县立寺井高级中学 3年
坂下 智美

题名:「链接」
部门:设计(插图)

石川县立寺井高级中学 3年
冈部 美智子

题名:「白天的胡同
部门:绘画(油画)

  私立立命馆初级中学高级中学 2年
东田 悠希

题名:「临 黄庭坚 松风阁诗卷
部门:书

  私立立命馆初级中学高级中学 3年
小林 未怜

题名:「临 传山
部门:书

   
↑ 返回到页首位